Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις - σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της προσβάσεως και χρήσης από το Χρήστη της ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης - σύμφωνα με το Ν. 2472/97 - έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση της εταιρίας Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικό Σήμα
Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας παρέχουν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. με έδρα το Κορωπί (Αρχιμήδους 81, 19400, Ελλάδα) - και τους προμηθευτές της (βλέπε ιστοσελίδα Credits). Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Αυτή η ιστοσελίδα υπόκειται σε προσωπική, μη εμπορική χρήση από το Χρήστη. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαραγάγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, ή να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Τα ονόματα Greek Air & Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα της εταιρείας με την επωνυμία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. και τον διακριτικό τίτλο Greek Air. Τυχόν άλλα προϊόντα ή εταιρικές επωνυμίες τα οποία αναφέρονται στο παρόν δύνανται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.


Μη δεσμευτικότητα
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει συνταχθεί με καλή πίστη από την εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε., η οποία όμως δε δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη (ρητώς ή εμμέσως) ως προς την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται (στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα). Σας συνιστούμε να επιβεβαιώνετε πάντοτε τις όποιες παρεχόμενες πληροφορίες πριν ενεργήσετε βάσει αυτών, επικοινωνώντας με την εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Περαιτέρω δε η όποια τυχόν επενδυτική σας απόφαση δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και στις εξ' αυτής απορρέουσες πληροφορίες.


Μη παροχή εγγυήσεων
Το υλικό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, κατά το μέτρο δε που αυτό επιτρέπεται και είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο η εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. παραιτείται οποιασδήποτε παροχής εγγυήσεων (ρητών ή εμμέσων), συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικά αναφερομένων των εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα και καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση. Η εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. δεν εγγυάται ότι τα υλικά και στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και εμπεριέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν περιέχουν λάθη, ιούς και δεν δύνανται να επιφέρουν ζημίες.


Περιορισμός της ευθύνης
Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη-ακόμη και για αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη η οποία απορρέει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των στοιχείων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της είχαν ενημερωθεί γι α την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς.

Οποιαδήποτε δημοσίευση της Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. δύναται να εμπεριέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται από την εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. σε αυτές τις δημοσιεύσεις κατά περιόδους και να ενσωματώνονται σε καινούργιες εκδόσεις των εν λόγω δημοσιεύσεων, χωρίς μάλιστα προηγούμενη ειδοποίηση.


Τροποποιήσεις
Η Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συγκεκριμένη ή σύνολο τροποποιήσεων σ' αυτή την ιστοσελίδα αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.


Συμβατότητα με την ιστοσελίδα
Για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, η Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. προϋποθέτει να έχετε τους ακόλουθους browsers που υποστηρίζουν JavaScript:
- Microsoft Internet Explorer 4.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση
- Netscape Navigator 4.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση


Διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει διασυνδέσεις και ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους. Η εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. δεν χειρίζεται ούτε σε καμία περίπτωση ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι διασυνδέσεις αυτές και ενδείξεις εμπεριέχονται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και δεν αποτελούν έγκριση από την εταιρεία Greek Air Αεροπορικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. O Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των διασυνδέσεων και ενδείξεων των τρίτων.

[Πίσω]

[Η Εταιρεία] [Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης] [Πωλήσεις] [Επικοινωνία]
[Αρχική Σελίδα] [Νομικές Πληροφορίες - Όροι Χρήσης] [Site Map] [Credits]

© Greek Αir - Αεροπορικές Υπηρεσίες